Výzva č. 8 z Programu rozvoje venkova

Výzva č. 8 z Programu rozvoje venkova

 Místní akční skupina Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje Výzvu
MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Českomoravské pomezí na období 2014-2020

Termín vyhlášení výzvy: 7. 3. 2022

Termín příjmu žádostí: od 14. 3. 2022 do 20. 5. 2022 – podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál
farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8 2022

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Varhánkova 1240,
588 13 Polná

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny po, st. Po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat i v jiné dny.

Územní vymezení: výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, 588 13 Polná, tel. 777 032 151,
Ing. Vojtěch Rosický, manažer PRV
Marta Vencovská, vedoucí zaměstnanec tel. 608 640 399.

Zjednodušený postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmářeDOKUMENTY

Text výzvy

 

Vypsané FICHE

(FICHE si stáhně te do Vašeho PC a otevřte pomocí programu Acrobat Reader)

 

FICHE č. 1 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích přes MAS 

FICHE č. 3 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností přes MAS

FICHE č. 9 – Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a občanské vybavenosti

 

 

Dokumenty k výzvě

Výzva č. 8 z PRV

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře PRV

Zjednodušený postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře PRV

Vzdání se práva na odvolání

Prohlášení o velikosti podniku

Interní postupy MAS

Počet obyvatel pro výzvu č. 8

Postup pro vygenerování a zaslání žádosti

Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Pravidla – obecné podmínky

Pozvánka na seminář pro žadatele

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Pozvánka na seminář PRV 1

Pozvánka na seminář PRV 2

Prezentace ze semináře pro žadatele

Postup podání žádosti na SZIF

Manuál pro nahrání příloh

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Cenový marketing, časté chyby, příklady dobré praxe

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Tabulka cenového marketingu – doporučený vzor

 

 

 

 

vyhlášené výzvy