4. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

PR IROP II.

Opatření: A1.2.1

Potenciální žadatelé:

Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace.

Typy projektů:

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí pro terénní služby)
Ambulantní sociální služby
Podpora pobytových sociálních služeb
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Finanční alokace: 7 593 848 Kč

Plánované datum vyhlášení: říjen 2019

DOKUMENTY