Místní (lokální) Agenda 21 a její principy

Činnosti místních správ je věnována 28. kapitola dokumentu Agenda 21, ve které se říká:
„Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; účast a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů.“

Co to tedy MA21 ve skutečnosti je?
Název se může zdát zvláštní, přesto ho lze jednoduše vysvětlit:
1. MÍSTNÍ – odkaz na místo působení – v místě našeho života
2. AGENDA – seznam úkolů, tzn. to, co je třeba udělat
3. 21 – odkazuje na 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu

Místní Agenda 21 je strategický a akční plán rozvoje určitého místa (na úrovni obcí, měst, mikroregionů, regionů), který obsahuje principy udržitelného rozvoje (UR), s nimiž souhlasily národní vlády na Konferenci v Riu. Je to proces vedoucí k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Není to zákon ani vládní nařízení ani to není povinné. Je to ale příležitost využít dosud získaných znalostí k dosažení UR v místním i globálním měřítku. Místní plány rozvoje by měly být konzultovány s veřejností a měly by se do jejich vytváření i uskutečňování zapojit všechny složky místní komunity.

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě MA21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Více informací:

www.ma21.cz
www.nszm.cz