Opatření: E1.1.1

Potenciální žadatelé:

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Oblasti podpory: 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS.

Finanční alokace: 909 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: I. čtvrtletí 2019