IROP 2 – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

PR IROP IV.
Opatření: B1.1.4

Potenciální žadatelé: Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace

Typy projektů: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí pro terénní služby), ambulantní sociální služby, podpora pobytových sociálních služeb, podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Finanční alokace: 7 593 848 Kč

Plánované datum vyhlášení: září 2018

IROP 3 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

PR IROP I.
Opatření: A1.1.4

Potenciální žadatelé:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu,  nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána a hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku.

Typy projektů:

Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení.

Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

Finanční alokace: 1 201 904 Kč

Plánované datum vyhlášení: září 2018

IROP 4 – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

PR IROP IV.
Opatření: C1.2.5

Potenciální žadatelé:

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu. Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství a činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána a hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku.

Typy projektů:

Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

Finanční alokace: 9 123 544 Kč

Plánované datum vyhlášení: září 2018

IROP 5 – Výstavba sociálních bytů

PR IROP III.
Opatření: B1.1.12

Potenciální žadatelé:

Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy projektů:

Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných intravilánech obcí. Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty. Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů. Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Finanční alokace: 6 009 520 Kč

Plánované datum vyhlášení: září 2018