Výzva č. 4 z Programu rozvoje venkova

Výzva č. 4 z Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina Českomoravské pomezí o.p.s.

vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020

Termín vyhlášení výzvy: 18. dubna 2019

Termín příjmu žádostí: od 24. 4. 2019 do 28. 5. 2019 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 31. července 2019

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Varhánkova 1240, 588 13 Polná

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny po-čt, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, 588 13 Polná

Ing. Vojtěch Rosický, manažer PRV, tel. 777 032 151

Marta Vencovská, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tel. 608 640 399.

vyhlášené výzvy

Pozvánka na Partnerství MAS

Pozvánka na Partnerství MAS

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů a Partnerství  MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Datum a čas: úterý 23. dubna 2019 od 17:00 hod

Místo: Polná, Zámek 485, sál Základní umělecké školy (přízemí)

 Program jednání:

 • Zahájení
 • Informace o činnosti MAS za období 2018 – 2019 3) Změna SCLLD 4) Volba orgánů:
  • volba výběrové komise
  • doplnění člena správní rady / programového výboru
  • potvrzení člena dozorčí rady / monitorovacího výboru (kooptace)
 • Zpráva dozorčí rady
 • Hospodaření za rok 2018
 • Výroční zpráva za rok 2018
 • Diskuze, drobné občerstvení
 • Závěr

Výběrová komise – po roce opět končí období působnosti stávajících členů výběrové komise (funkční období 1 rok, opakování je možné). Členy výběrové komise mohou být jak zástupci partnerů, tak zástupci ostatních subjektů, kteří mají prokazatelně působnost v území MAS Českomoravské pomezí. Pokud máte návrh nominace na člena výběrové komise, prosíme o zaslání kandidatury na kontaktní email (mimo stávajících členů). Děkujeme.

Způsob jednání: Partner MAS se účastní jednání sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem, případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny. Jeden zmocněnec nemůže zastupovat při účasti na jednání Partnerů MAS různé zájmové skupiny (viz Statut čl. XVI. odstavec 7).

Svoji účast, prosíme, potvrďte do 15. 4. 2019 na email: klara.dvorakova@mascmp.cz

 Kontaktní osoba – Klára Dvořáková, Tel. 776 122 106

aktuality

akce v regionu