OPZ 1 – Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (I.)

Vyhodnocené výzvy OPZ

A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit
Potenciální žadatelé: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.
Stručný popis zaměření výzvy: příměstské tábory
Finanční alokace: 2 400 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč
Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 26. 2. 2018, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 06. 4. 2018, 12:00 hodin

Bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů naleznete v příloze č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.

Popis podporovaných aktivit naleznete v příloze č. 2 – Popis podporovaných aktivit.

vyhlášené výzvy