OPZ 5 – Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.)

A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit

Potenciální žadatelé: Místní akční skupina, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Stručný popis zaměření výzvy: příměstské tábory

Finanční alokace: 1 486 435 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 486 435 Kč

Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 17. 9. 2018, 04:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 03. 12. 2018, 12:00 hodin

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

(bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů naleznete v Příloze č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů, popis podporovaných aktivit naleznete v Příloze č. 2 – Popis podporovaných aktivit)

Výzvy OPZ